Aansprakelijkheid

 

De dojo wordt betreden op eigen risico, waarbij noch Langstraat Karate ISK, trainers of enig lid van de karateschool aansprakelijk gesteld kan worden voor opgedane blessures en daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook. Op het moment dat u zich opgeeft voor een proefles, de beginnerscursus dan wel als lid van Langstraat Karate ISK, heeft u deze uitsluiting van aansprakelijkheid aanvaard.


Inschrijfvoorwaarden.

 

Een abonnement wordt aangegaan voor een door u gekozen perioden en is daarna maandelijks opzegbaar.

 

Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren voor de eerste van de nieuwe maand.

 

Bij opzegging wordt uw automatische incasso stopgezet indien aan alle verplichtingen zijn voldaan.

Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

 

Betaling zal 1 maal per maand plaatsvinden door middel van automatische incasso naar de bankrekening van Langstraat Karate ISK NL63 RABO 0306 0409 05.

 

Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met de leraar.

 

Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door Langstraat Karate ISK is ontvangen heeft de leraar het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de deelnameovereenkomst is beëindigd.

 

In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.

 

In geval van overmacht zal er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden.